Du er her: Forside Tekstbase Anders Arrebo: Pestpulver (1618) Anders Arrebo: Pestpulver (1618), Side: 5 (294 i forlægget)

Tekstbase - kontekst

Du er på side 5 af 5 sider (Side 294 i forlægget)

Anders Arrebo: Pestpulver (1618)
Document Buttons

(met Paulo) som haffuer giffuit oss Seyer, ved JEsum Christum vor HERRE. Dette, met alt oss til siel oc Liff gaffnligt være kand, giff du oss, O allerkieriste himmelske Fader, for din elskelige Søns vor broders Jesu Christi skyld; Siger alle aff hiertet, Amen, Amen.

Effterfølger en Christelig Bedepsalme, aff Bønen vddragen, oc til samme Brug henrictet, kand siungis, som: Fader vor vdi Himmerig, etc.

1. O HErre, du stor' oc strenge Gud, Som truer daglig dem, din bud Ey holde vil met Suerd oc strid, Met Hungers Nød oc dyren Tid, Met Pestilentz oc hastig Død, En ond Affgang oc euig Glød.
2. Wi arme stinckend' Adams Børn Ey andet giør, end dig fortørn, Thi kommer du met Hug oc Rijss, Oc giør vor arme Krop til Prijss, Met Pestilentz oss legger ned, At huiden Kind der blegner ved.
3. Men hør barmhiertig Fader kier, Du kalder til dig all' oc huer, Som er bestedt i Angst oc Nød, Oc loffuer dem for Christi Død, At du vilt deris Synd forlade, Oc frelse saa aff alskens vaade.
4. Thi løb' wi nu vdi din Fauffn, Oc bede dig i Jesu Naffn, Forlad oss Synden Fader blid, Forkast oss ey til euig Tid, Lad Naaden stor for Rætten gaa, Naar du oss monne tuct' oc slaa.
5. Vend fra oss nu dit gifftig Suerd, Du oss med truer all' oc huer, Den fule Pestilentzis stanck, Lad den oss icke giøre kranck, Befal din Engel sticke ind Sit Suerd i Balgen, mild i Sind.
6. At wi ey slet skull' vndergaa, Din Kirck' oc Skole øde staa, Oc fra huer andre ryckis hen, Her aldrig findis mer' igien, Oc loffue dig i Kircken ret, Om du oprycker Roden slet.
7. O du langmodig Jesu Christ, Forbed oss hoss din Fader vist, Forsøg endnu dit Figentræ, En liden stund, met Naad' ansee, Om det vil bære bedre fruct, Oc giffue fra sig søder Luct.
8. Da skalt du hør' i vore Land, I Byer, Gaard', paa vilden strand, Huor wi met David siunge vil, Vor Gud hand vaar met oss i Spil, Oc hialp oss selff fra Dødsens Nød, Des skee ham tack, den HErre sød.
9. Wi vill' oc all' aff Synden staa, Hielp oss wi det ret giøre maa, Din hellig Aand lad staa oss bj, Wi icke fald' i Syndsens Krj, Men leffu' effter dit hellig' Bud, Dig oc vor Næst' ey giør' imod.
10. O du trofaste HErre sand, Vor Hustru, Børn, vor Liff oc Aand Befale wi i hænder din, Du frelste oss fra euig Pjn, Met Pjnen din oc haarden død, Annam' oss derfor HErre sød.
11. At wi dig loffu' i Himmerig, Om det ey skeer i Jorderig, Oc der forsamlis all' igien Hoss dig vor allerbeste Ven, Oc bliffue saa til euig tid, Hoss dig i Glæde, Fader blid.
12. Amen, Gud høre denne Bøn, Ved Jesum Christ sin kiere Søn, O Hellig Aand oss alle trøst, Met Scrifftens Honningsøde Røst, Amen, siger Christus, det er Ja, Huad i saa bede, skull' i faa.

AMEN.