Du er her: Forside Tekstbase Hans Christensen Sthen: En Liden Haandbog (1578) Hans Christensen Sthen: En Liden Haandbog (1578), Side: 118 (407 i forlægget)

Tekstbase - kontekst

Du er på side 118 af 118 sider (Side 407 i forlægget)

Hans Christensen Sthen: En Liden Haandbog (1578)
Document Buttons
Thi enden er nær, Guds dom stunder til, Hielp Iesu Christ, ieg bede vil. FINIS.
Til den Christelige Læsere. S. P.

FRomme Christelige Broder oc Søster, oc Gunstige Læsere, i huem som denne min lille Haandbog hender faar at komme, ieg beder dig gantske gierne, du ville Christelige Iudicere oc dømme om dette mit ringe Arbeide, huilcket ieg haffuer alene giort oc henrettet til Guds ære, oc fattige, enfoldige fromme Christne til tieniste, vnderuisning, paamindelse, oc deris saligheds forbedrelse: Thi at fordre oc fremme Guds ære, oc at hielpe oc raade arme, bedrøffuede Samuittigheder til det beste, i denne sidste bekymrede Verdens tid, huer effter sin formue, oc den helligAands gaffue, som hannem metdelet er, er huermand oc synderlige gode tro Guds ords tienere plictige oc skyldige til, wanseet huad denne kloge oc selffuise Verden laster oc siger der imod. Gud kiender oc dømmer huer mands hierte hannem vere ære oc priss euindelig, oc hannem vil ieg dig ocsaa Fromme Læsere trolige befale.

Bene Vale. Hans Christensøn S. R.