Du er her: Forside Tekstbase Hans Christensen Sthen: En Liden Haandbog (1578) Hans Christensen Sthen: En Liden Haandbog (1578), Side: 2 (291 i forlægget)

Tekstbase - kontekst

Du er på side 2 af 118 sider (Side 291 i forlægget)

Hans Christensen Sthen: En Liden Haandbog (1578)
Document Buttons
En kort Taffle oc Register paa alt, hues i denne lille Haandbog begrebit oc befattit er.
 • 1. Huad mand skal betencke oc sige om Morgenen, naar mand først opuogner oc opreyser sig.
 • 2. Naar mand toer sig om Morgenen.
 • 3. Naar Solen gaar op.
 • 4. En ret Trøstelig Bøn som mand daglige, oc besynderlige om Morgenen læse oc bruge kand.
 • 5. Naar mand begynder sit Arbeyde oc Haandwerck.
 • 6. Naar mand hører Klocken sla.
 • 7. Naar mand breder Dug, oc bereder Bordet.
 • 8. Et smuct Gratias at siunge effter Maaltid.
 • 9. En Christelig Bøn at Bede om en salig Stund, oc affsked fra dette ælendige Liff.
 • 10. Naar Solen gaar til Bierge huad mand skal tencke oc sige.
 • 11. En Christelig Bøn at Bede om Afftenen før end mand nedlegger sig til Søffns.
 • 12. En deylig gammel Hymne at siunge om Afftenen.
 • 13. En anden smuck Bøn met Rim at lade vnge Børn bede, Morgen oc Afften.
 • 14. En Christelig Penitentzis Bøn, som en arm Syndere kand met den forlaarne Søn, Luc. 15. bekiende sig met for Gud.
 • 15. En Bøn til Gud for Predicken, naar Tieneren gaar i Predickestolen.
 • 16. En Bøn effter Predicken at bede, naar mand falder paa Knæ.
 • 17. En anden Bøn effter Predicken, om allehaande anliggendis Nød i den gantske Christenhed, oc faar alle Stater.
 • 18. It obenbarligt scrifftemaal oc bekiendelse faar Gud, at bede om Syndernis forladelse oc Guds Naade aff den 51. Psalme.
 • 19. En Bøn at bede naar mand vil gaa til Herrens Bord oc Alterens Sacramente.