Du er her: Forside Tekstbase Hans Christensen Sthen: En Liden Haandbog (1578) Hans Christensen Sthen: En Liden Haandbog (1578), Side: 3 (292 i forlægget)

Tekstbase - kontekst

Du er på side 3 af 118 sider (Side 292 i forlægget)

Hans Christensen Sthen: En Liden Haandbog (1578)
Document Buttons
 • 20. En anden Bøn om det hellige Sacramente huad det er, oc huad det gaffner, at bede naar mand haffuer verit til Guds Bord.
 • 21. En Bøn at bede, naar mand icke end skønt selff gaar til Alteret, men er dog tilstede vdi Kircken naar Christi Legeme oc Blod tracteris oc forhandlis.
 • 22. En Christelig Litania befattet i en Bøn, som mand kand læse oc bede vdi Kircken om Onsdagen eller andre Bededage, naar behoff giøris.
 • 23. En Bøn at bruge naar mand vil vandre eller reyse aff By.
 • 24. En Bøn at bede naar mand skal gaa til Skibs, eller giffue sig til Søis.
 • 25. En Bøn at bede naar mand er til Skibs, vdi stor Storm oc Liffs fare.
 • 26. Tacksigelse til Gud naar mand haffuer ent sin reyse, til Land eller Vand.
 • 27. En Husfaders eller Husmoders Bøn.
 • 28. En Bøn at bede Gud om hielp oc raad i alle Sager oc Bestilling.
 • 29. En trøstelig Bøn aff Christi Pine oc Død.
 • 30. En Bøn oc Bekiendelse faar Gud, som en fattig Syndere kand bruge der ligger paa sin Sotteseng.
 • 31. En anden Bøn faar it siugt Menniske der ligger paa sin Sotteseng.
 • 32. En Bøn vdi Dødsens Time oc Stund.
 • 33.En anden kort Bøn der om.
 • 34. En Bøn som de kunde bede, der staa offuer den Siuge, naar Presten beretter hannem, eller anden tid.
 • 35. En Bøn som gode Christne kunde bede for en fattig fange, som for sine Misgierninger skal staa sin Ræt.
 • 36. En Bøn paa det ny Aar at bede, oc anden tid ocsaa vel naar mand vil.
 • 37. En smuck trøstelig Iulesang, om vor HERRIS Iesu Christi Fødsel oc tilkommelse til Verden.
 • 38. En ret Euangeliske Trøst verie, for alle arme angergiffne