Du er her: Forside Tekstbase Hans Christensen Sthen: En Liden Haandbog (1578) Hans Christensen Sthen: En Liden Haandbog (1578), Side: 115 (404 i forlægget)

Tekstbase - kontekst

Du er på side 115 af 118 sider (Side 404 i forlægget)

Hans Christensen Sthen: En Liden Haandbog (1578)
Document Buttons

befrielse oc en god forløsning paa all vor modgang oc gienuordighed. Ach huo der men kunde tro det, at it bedrøffuit Hierte for sine Synder, vaare Gud it behageligere Offer oc tieniste mer end alle Mosis Leuitiske offer vaare, huor maatte hand snart bliffue glad i Aanden igen, Saa staar der ocsaa hoss Esaiam, i det 57. cap. Ieg boer hoss den (siger Herren) som haffuer en sønderknusit oc ydmyg Aand, paa det, at ieg vil verquege de ydmygis Aand, oc de sønderknusedis Hierter, Item, Esaiæ i det sidste cap. siger HERREN. Huem skal ieg see til? Vden til den som haffuer en sønderknuset Aand, oc den som frycter sig for mit Ord. Met denne trøst styrckede oc opholt den fromme D. Bernhardus sig i en suar oc dødelig siuge, som hand vdi laa: HERRE (sagde hand) du haffuer vel aarsage til at sla mig, indtil saa lenge du selff vilt forbarme dig offuer den plagede, du finder io intet gaat i mig der du kant betale, vederlege eller forskylde, Thi ieg haffuer slemmelige forlorit oc forød min tid, perdite vixi, ieg haffuer skendelige leffuit, der for ved ieg icke huad ieg skal gøre, vden alleniste det ved ieg, at it angerfult hierte oc en bedrøffuit Aand vilt du Gud icke forsmaa. Det skede til Vitteberg en gang vdi Doctoris Lutheri tid, At der laa en Studenter megit Siug vnder Guds haand, huilcken Lutherus en tid besøgte oc talede met hannem, Oc iblant andre ord spurde hand hannem til, om hand ocsaa ville gierne dø, da suarede den siuge, At der som Gud ville saa haffue det, saa maatte hand dø, oc ville oc gerne dø, Guds vilie, min vilie, der paa spurde Herr Doctor fremdelis, Huad vilt du føre met dig til din HERre Gud, at du kant bliffue hannem velkommen? den siuge suarede: Kiere Herr Doctor, Alt gaat: Lutherus sagde, Huad gaat kant du føre til hannem, effterdi du est en arm, stor oc forloren Syndere, oc haffuer ingen gode gierninger? der paa suarede den Siuge Student, oc drog it dypt oc langt suck aff sit hierte: O Domine Doctor, Cor contritum et humiliatum, conspersum pretioso sanguine Filij Dei, O min kiere Herr Doctor, Ieg ved intet met mig for Gud at føre, vden it angerfult oc sønderknuset hierte, for