Du er her: Forside Tekstbase Hans Christensen Sthen: En liden Vandrebog (ca. 1589) Hans Christensen Sthen: En liden Vandrebog (ca. 1589), Side: 3 (17 i forlægget)

Tekstbase - kontekst

Du er på side 3 af 164 sider (Side 17 i forlægget)

Hans Christensen Sthen: En liden Vandrebog (ca. 1589)
Document Buttons
Fortalen til den Christelige Læsere.
FRomme Læsere vilt du mig acte, Oc denne min Lærdom ræt betracte, Da vil ieg kortelig vnderujse dig, Huor du skalt bede Christelig: Effterdi at Bønen hun visselig er, Vor beste Tilfluct i Verden her, Baade i Aandelig oc Legemlig Nød, I atskillig Kaarss, i Liff oc Død. Den sande leffuendis oc eeniste Gud, Skalt du tilbede effter hans Bud, Ingen fremmede Guder skalt du dyrcke oc tiene, Men vor HErris Christi Fader alleene, Hannem skalt du tilbede i IEsu Naffn, Saa gaar dig alting til Lycke oc Gaffn, Huo hannem saa paakalder effter hans Ord, Den giffuer hand oc Forjættelsen stor, At hand det visselig skal faa oc bekomme, Det hannem kand være til beste oc fromme, Huad wi skulle bede om, lærer Christus selff, Vdi sin Bøn, hand haffuer dictet vel, Der vdi befattis alt det met skæl, Wi haffue behoff til Liff oc Siel: Dog skalt du mercke, at huo ræt vil bede, Et Poenitentzis Hierte skal være til rede, Du skalt dig først met Gud forlige, Tro paa Christum, oc fra Synden vige, Oc haffuer et got forsæt, dig at bedre oc rætte Afflegge wgudelighed, kjff oc trætte, Ellers giør du dig selff den største smerte,